LÝ LUẬN TIÊU BẢN

LÝ LUẬN TIÊU BẢN

  1. Nội dung của tiêu bản

Lý luận tiêu bản được biết sớm nhất bắt đầu từ “Linh khu – Vệ khí biện”. “Tiêu” “Thuyết văn” giải thích là “mộc diểu mạt dã”[1], “Đoạn chú” giải thích là “diểu, tiểu dã, mộc tế chi chi vị diểu[2]”. Những kiểu giải thích ở trên đại bộ phận đều chỉ bộ phận ngọn nhỏ mảnh của cây, thường là chỉ ngọn cây. “Tố vấn – Lục vi chỉ đại luận” chú: “tiêu giả bệnh chi thủy[3]”, “bản” “Thuyết văn” viết: “mộc hạ viết bản[4]”, “Lễ ký – lạc ký” nói: “do sơ dã[5]”, có ý nghĩa của cơ (bản), nguyên, sơ cũng có hàm ý chỉ gốc cây của thực vật, thường là để chỉ căn bản. “Tiêu” là chỉ ngọn cây, ở phía trên, tương ứng với các vị trí đầu, mặt, ngực, lưng của cơ thể. “Bản”  chỉ rễ cây, ở phía dưới, tương ứng với các đoạn dưới của tứ chi trên cơ thể. Continue reading

Advertisements