Nguyên tắc STRICTA về báo cáo nghiên cứu Châm cứu trên lâm sàng

STRICTA (Standards for Reporting Interventions in Clinical Trials of Acupuncture) đã được công bố ở 5 tạp chí vào năm 2001 và 2001. Những hướng dẫn này đều ở dạng danh sách kiểm tra và giải thích cách dùng của tác giả và biên tập viên tạp chí, nó được thiết kế nhằm bổ sung đầy đủ thông tin cho các nghiên cứu lâm sàng Châm cứu, chi tiết về phương pháp can thiệp, nhờ đó tạo điều kiện để báo cáo rõ ràng và sự lặp lại thí nghiệm. Các đánh giá tiếp theo của việc sử dụng và tác động của STRICTA đã nêu bật giá trị của nó cũng như giúp cho quá trình cải tiến và sửa đổi tiêu chuẩn này.

Để quản lý quá trình sửa đổi, mối quan hệ hợp tác giữa nhóm STRICTA, nhóm CONSORT, và trung tâm Cochrane Trung Quốc đã được phát triển từ năm 2008. Một hội đồng gồm 47 chuyên gia được nhóm họp, họ được cung cấp các bản nháp điện tử và phản hồi ngược lại các bản sửa đổi. Sau đó, một buổi gặp mặt trực tiếp diễn ra ở Freiburg, một nhóm với 21 thành viên sửa đổi thêm danh sách STRICTA và đưa ra kế hoạch phổ biến nó.

Danh sách STRICTA mới là một phần chính thức của CONSORT, bao gồm 6 mục lớn và 17 mục nhỏ. Đây là những yêu cầu đặt ra đối với báo cáo bao gồm lý do tiến hành phương pháp Châm cứu, chi tiết về quá trình châm, chế độ điều trị, các phương pháp điều trị phối hợp khác, bối cảnh của đối tượng nghiên cứu, và phương pháp được so sánh hoặc nhóm đối chứng. Hơn nữa, bản sửa đổi này đã được thêm vào một phần nữa, đó là phần giải thích tỉ mỉ cho từng mục, các ví dụ trích ra từ các bản báo cáo tốt cũng được thêm vào. Ngoài ra, từ “đối chứng (controlled)” trong STRICTA được thay bằng “lâm sàng (clinical)” để chứng tỏ rằng STRICTA có thể được áp dụng cho cả các loại nghiên cứu lâm sàng khác bao gồm nghiên cứu không đối chứng và báo cáo ca bệnh.

Link: http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000261

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s